Should I remove shorts ?

Should I remove shorts ?

https://i.redd.it/zq39vy8v66zb1.jpg


Recent Babes